Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  10.03.2017р. зміна власників 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

07.03.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739787 (056)3739787

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.03.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 46 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

09.03.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

10.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

03.03.2017

06.03.2017

Публiчне акцiонерне товариство «Бiржова Група Перспектива»

34497042

18.980297

22.551726

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.03.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв станом на 03.03.2017р. Згiдно з перелiком вiдбулись змiни розмiру пакетiв акцiй власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова Група Перспектива» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) до змiн становив 18,980297% голосуючих акцiй (1594345 шт.), 18,980297% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, розмiр частки ПАТ «БГП» складає 22,551726% голосуючих акцiй (1894345шт.), 22,551726% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений перелiк акцiонерiв.

2

03.03.2017

06.03.2017

Публiчне акцiонерне товариство «Хiммет»

33473408

18.984523

4.698809

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.03.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв станом на 03.03.2017р. Згiдно з перелiком вiдбулись змiни розмiру пакетiв акцiй власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (49000, м. Днiпро, вул. Комсомольська, буд. 40-Б, блок 1, код ЄДРПОУ 33473408) до змiн становив 18,984523% голосуючих акцiй (1594700 шт.), 18,984523% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ПАТ «Хiммет» становить 4,698809% голосуючих акцiй (394700 шт.), 4,698809% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений перелiк акцiонерiв.

3

03.03.2017

06.03.2017

Публiчне акцiонерне товариство «Конструкторське бюро «Транспортер»

33516488

18.552976

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.03.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв станом на 03.03.2017р. Згiдно з перелiком вiдбулись змiни розмiру пакетiв акцiй власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код ЄДРПОУ 33516488) до змiн становив 18,552976% голосуючих акцiй (1558450 шт.), 18,552976% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ПАТ «КБ «Транспортер» становить 0% голосуючих акцiй (0 шт.), 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений перелiк акцiонерiв.

4

03.03.2017

06.03.2017

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БIТ ПРОДАКШН»

34560779

0.200297

39.824702

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.03.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв станом на 03.03.2017р. Згiдно з перелiком вiдбулись змiни розмiру пакетiв акцiй власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БIТ ПРОДАКШН» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560779) до змiн становив 0,200297% голосуючих акцiй (16825 шт.), 0,200297% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, розмiр частки ТОВ «БIТ ПРОДАКШН» складає 39,824702% голосуючих акцiй (3345275 шт.), 39,824702% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений перелiк акцiонерiв.

5

03.03.2017

06.03.2017

Акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Ф’ючерс»

39789356

13.809523

3.095238

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.03.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв станом на 03.03.2017р. Згiдно з перелiком вiдбулись змiни розмiру пакетiв акцiй власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Ф’ючерс» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 39789356) до змiн складав 13,809523% голосуючих акцiй (1160000 шт.), 13,809523% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки АТ «ЗНВКIФ «Ф’ючерс» складає 3,095238% голосуючих акцiй (260000 шт.), 3,095238% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений перелiк акцiонерiв.

 

ProEmitent.INFO